Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym- MATERIAŁY DO KONSTRUKCJI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED COB Citizen CLU048-1212C4-403H7M5

Łódź, 31.08.2020 r.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Firma Bilberry sp. z o.o. zaprasza do składania ofert związanych dostarczeniem materiałów do konstrukcji opraw oświetleniowych w postaci źródeł światła LED COB Citizen CLU048-1212C4-403H7M5, 990 szt.

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu oświetleniowego dedykowanego do doświetlania szklarniowej uprawy pomidora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0633/19-00.

 

Zamawiający:

BILBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 12 (91-341 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000710242, NIP: 7272823021, REGON: 369027728, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

Wymogi stawiane Oferentom:

 • Posiadać wystarczającą ilość źródeł światła stanowiących przedmiot zamówienia.

 • Dotrzymać terminu dostarczenia zamówienia.

 • Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

 • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.


Wymagane elementy oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

 2. Wycena przedmiotu oferty.

 3. Czas dostarczenia zamówienia: maksymalnie 10 tygodni od złożenia zamówienia

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena - 100%

Data i miejsce składania ofert:

Prosimy o przysłanie ofert do 02.09.2020 r..

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: p.stacewicz@bilberry.pl.

Kontakt w sprawie pytań do zapytania ofertowego: Paulina Stacewicz, tel. 792 019 098, p.stacewicz@bilberry.pl

Forma zapłaty określona została we wzorze umowy. Kwota wynagrodzenia płatna będzie na podstawie protokołu odbioru.

Warunki odrzucenia i unieważnienia postępowania:

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, w przypadkach wymienionych w niniejszym zapytaniu, w szczególności:

 1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

 2. Oferta, mimo uzupełnienia braków, nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu.

 3. Jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.

Zamawiający na podstawie art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, że zapytanie ofertowe (przetarg) może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (w tym określone w części pt. „inne wymogi stawiane Wykonawcy”). Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych ofert na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże informacje o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Industrial luminaires